Aktuality

POĎAKOVANIE ZA HOROVECKÉ HODY 2019


Obec Horovce prostredníctvom starostu obce p. Milana Velasa chce poďakovať ľuďom,
ktorí boli ochotní a pomohli pri príprave osláv „Horoveckých hodov“ 2019. Poďakovanie
patrí všetkým sponzorom, ktorí prispeli finančne aj materiálne (tombolou) k hodovým
oslavám.
Taktiež poďakovanie patrí poľovníkom za chutný guláš a účinkujúcim, ktorí svojim programom
spríjemnili hodové popoludnie.
Veľká vďaka patrí všetkým ľuďom, ktorí pomohli pri organizovaní a príprave hodových slávností
a v neposlednom rade aj Vám, občanom, ktorí ste prišli.

    
Milan Velas - starosta obceZverejnené od: 17.06.2019 do 30.06.2019
zobraziť viac...

Farské oznamy _16. 06. 2019


Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojimi milodarmi pre potreby našej farnosti. Zbierka a zvonček
minulú nedeľu činili spolu 1.784,52 €. Peniaze šetríme na rekonštrukciu pastoračného centra, výmenu
strešnej krytiny kostola v Dulove a nové kúrenie do kostola v Horovciach. Okrem zbierky prispel
bohuznámy darca na bankový účet sumou 500 € na opravu strechy kostola v Dulove a rodičia
prvoprijímajúcich detí venovali pre potreby farnosti 250 €. Ďakujeme aj p. Antonovi Mišíkovi z Dulova
za pomoc pri realizácii drevených krytov radiátorov v telocvični pastoračného centra a náter dverí.

Na budúcu nedeľu (23.6.) bude zbierka na dobročinné diela ...

Zverejnené od: 16.06.2019 do 23.06.2019
zobraziť viac...

Prevádzka multifunkčného ihriska


Obecný úrad v Horovciach oznamuje občanom, že prevádzka multifunkčného ihriska (ďalej len MFI)
je opätovne v režime prenajímania, nakoľko bola na ňom prevedená oprava hracej plochy a výmena,
resp. oprava poškodených sietí.
Vzhľadom k tomu, že do dnešného dňa sa nikto neprihlásil na miesto správcu ihriska, bude možné kľúče
od multifunkčného ihriska si zapožičať na obecnom úrade v dopoludňajších hodinách, počas pracovných dní.
Prenájom na víkend si treba dohodnúť v piatok, resp. do piatku.
Pre deti bude počas prázdnin v pracovných dňoch ihrisko otvorené od 9.00 do 15.00 hod. /zdarma/.
Deti musia však mať zabezpečený dozor, rodičia alebo ...

Zverejnené od: 14.03.2019
zobraziť viac...

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou


Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p)
zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje
postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

info na web info na web grafické znázornenie Predaj 1 ks OŠ - Príloha č.2 Registrácia chovu 1 ks OŠ - Príloha č.1

Zverejnené od: 01.02.2019 do 31.08.2019
zobraziť viac...

Vývoz komunálneho odpadu a kalendár zberu odpadu 2019
Vývoz komunálneho odpadu v našej obci zabezpečuje Obec Pruské.

Plán vývozu kuka nádob: každý párny týždeň vždy v stredu 

Vývoz plastov  v našej obci zabezpečuje spol. MARIUS PEDERSEN TRENČÍN

Plán vývozu separovaného odpadu sa vykonáva 6x ročne.                                                                                                                           

Uloženie odpadu sa realizuje  spol. UNIKOMAS  Dubnica nad Váhom
Zverejnené od: 01.01.2019
zobraziť viac...

Mapový portál obce Horovce


Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál obce Horovce, ktorý je dostupný
po kliknutí na nasledovný link https://mobec.sk/horovce#base . Cez uvedený mapový portál obce
si môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.

Zverejnené od: 01.05.2017
zobraziť viac...