Aktuality

Zber plastov a kuchynského oleja September 2019


Obecný úrad v Horovciach oznamuje občanom, že zber plastového odpadu sa v našej
obci uskutoční v stredu 18. 09. 2019. Preto žiadame občanov, aby vrecia s plastovým
odpadom v uvedený deň vyložili pred svoje domy.

Súčastne so zberom plastu sa bude vykonávať " Zber použitého, prepáleného kuchynského oleja
v 1. litrových, 2. litorvých, 5. litrových plastových priesvitných uzavretých flašiach.

Žiadame občanov, aby plastové fľaše pred vhodením do vreca dobre postláčali a tým znížili objem.
Taktiež iný plastový materiál – /ako napr. vedrá, bedničky/ polámali na menšie kúsky a tak dali do
vriec.


Zverejnené od: 16.09.2019 do 18.09.2019
zobraziť viac...

Pozvánka na zasadnutie OZ 18.09.2019

Starosta obce Horovce v súlade  s § 12, ods. 1 zákona číslo  369/1990 Zb.,  

v znení neskorších  predpisov zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horovciach

na deň  18. 09.  2019 (t.j. streda) o 19.00 hod. do zasadačky  Obecného úradu v Horovciach.


Program:


1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa   3. Kontrola plnenia z predchádzajúceho zastupiteľstva
4. Informácia starostu obce o dianí v obci

5. Upozornenie prokurátora  (Prijať účinné opatrenia)
  6. Návrh ceny za popolnice pre občanov   7. Rôzne

8. D i s k u s i a   9.Návrh na uznesenie   10. Záver  


  V Horovciach, 12. 09. 2019
...

Zverejnené od: 12.09.2019 do 18.09.2019
zobraziť viac...

Odovzdávanie záhradných kompostérov do bezodplatného užívania


Odovzdávanie záhradných kompostérov do bezodplatného užívania
Čas a miesto odovzdania:
každý UTOROK od 8:00 do 15:00 hodiny na školskom dvore
                                                                                                   
Podmienky:

-    trvalý pobyt v obci Horovce
-    vlastnenie rodinného domu v obci
-    zaplatený poplatok za komunálny odpad za rok 2019
-    podpísanie preberacieho protokolu (na Obecnom úrade v Horovciach)

Upozornenie:

Je potrebné si zabezpečiť odvoz kompostéru, nakoľko jeho váha je cca 65 kg. Kompostér nie je poskladaný.Zverejnené od: 05.09.2019 do 30.09.2019
zobraziť viac...

Dopravné obmedzenie do 31.10.2019


Obecný úrad v Horovciach upozorňuje občanov, že od 02. 09. 2019 do 31. 10. 2019
bude čiastočna uzávera ciest Lednické Rovne - Horovce a Horovce  - Borčice z dôvodu
obnovy prevádzkových parametrov na vyššie uvedenej ceste v rámci stavby „Súvislé
opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2019“.

UZÁVIERKA  CESTY

cesty:    II/507 v km    164,93 – 166,07
                                        167,13 – 168,80

úsek:    Lednické Rovne – Horovce

druh uzávierky: čiastočná, obojsmerná premávka bude striedavo vedená
v jednom jazdnom pruhu o min. šírke 2,75 m, počas realizácie bude premávka
riadená ...

Zverejnené od: 04.09.2019 do 31.10.2019
zobraziť viac...

Prevádzka multifunkčného ihriska


Obecný úrad v Horovciach oznamuje občanom, že prevádzka multifunkčného ihriska (ďalej len MFI)
je opätovne v režime prenajímania, nakoľko bola na ňom prevedená oprava hracej plochy a výmena,
resp. oprava poškodených sietí.
Vzhľadom k tomu, že do dnešného dňa sa nikto neprihlásil na miesto správcu ihriska, bude možné kľúče
od multifunkčného ihriska si zapožičať na obecnom úrade v dopoludňajších hodinách, počas pracovných dní.
Prenájom na víkend si treba dohodnúť v piatok, resp. do piatku.
Pre deti bude počas prázdnin v pracovných dňoch ihrisko otvorené od 9.00 do 15.00 hod. /zdarma/.
Deti musia však mať zabezpečený dozor, rodičia alebo ...

Zverejnené od: 14.03.2019
zobraziť viac...

Vývoz komunálneho odpadu a kalendár zberu odpadu 2019
Vývoz komunálneho odpadu v našej obci zabezpečuje Obec Pruské.

Plán vývozu kuka nádob: každý párny týždeň vždy v stredu 

Vývoz plastov  v našej obci zabezpečuje spol. MARIUS PEDERSEN TRENČÍN

Plán vývozu separovaného odpadu sa vykonáva 6x ročne.                                                                                                                           

Uloženie odpadu sa realizuje  spol. UNIKOMAS  Dubnica nad Váhom
Zverejnené od: 01.01.2019
zobraziť viac...

Mapový portál obce Horovce


Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál obce Horovce, ktorý je dostupný
po kliknutí na nasledovný link https://mobec.sk/horovce#base . Cez uvedený mapový portál obce
si môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci.

Zverejnené od: 01.05.2017
zobraziť viac...