Pozvánka na zasadnutie OZ 07.12.2017


Starosta obce Horovce v súlade  s § 12, ods. 1 zákona číslo  369/1990 Zb.,  

v znení neskorších  predpisov zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horovciach

na deň  07. 12.  2017 (t.j. štvrtok) o 17.00 hod. do zasadačky  Obecného úradu v Horovciach.

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa

3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

4. Informácia starostu obce o dianí v obci

5. Rozpočtové opatrenia

6. Návrh rozpočtu na rok 2018 – 2020, stanovisko HK

7. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018

8. D i s k u s i a

9. Návrh na uznesenia

10. Záver


 

V Horovciach, 04.12.2017

                                                                                   Milan Velas, v.r. - starosta obceSpäť