Pozvánka na zasadnutie OZ 15.03.2018


Starosta obce Horovce v súlade  s § 12, ods. 1 zákona číslo  369/1990 Zb.,  

v znení neskorších  predpisov zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horovciach

na deň  15. 03.  2018 (t.j. štvrtok) o 17.00 hod. do zasadačky  Obecného úradu v Horovciach.


Program:


1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa

3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

4. Informácia starostu obce o dianí v obci

5. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2017

6. Rozšírenie – nadstavba hasičskej zbrojnice – prístavba pre potreby poľovného združenia

7. D i s k u s i a

8. Návrh na uznesenia

9. Záver


 

V Horovciach, 12. 03. 2018

                                                                                   Milan Velas, v.r. - starosta obceSpäť