Pozvánka na zasadnutie OZ 17.05.2018


Starosta obce Horovce v súlade  s § 12, ods. 1 zákona číslo  369/1990 Zb.,  

v znení neskorších  predpisov zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horovciach

na deň  17. 05.  2018 (t.j. štvrtok) o 17.00 hod. do zasadačky  Obecného úradu v Horovciach.


Program:


1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa

3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia

4. Informácia starostu obce o dianí v obci

5. Záverečný účet obce za rok 2017
 
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k ZÚ obce
 
7. Zmena rozpočtu
 
8. Návrh na odsúhlasenie „zámennej zmluvy“ medzi COOP Jednota Trenčín a Obcou Horovce
 
9. Prekleňovací úver-schválenie prekl.úveru od Prima banky na úhradu  faktúr za rekonštrukciu MK v časti Luhy
 
10. Návrh starostu obce na usporiadanie vzťahu k budove ŠK Tatran, s.č. 302 /platba el.energie, nájom/
 
11. Návrh na odpredaj budovy s.č. 256 /zberný dvor/
 
12. D i s k u s i a
 
13. Návrh na uznesenie
 
14. Záver 

V Horovciach, 14. 05. 2018

                                                                                   Milan Velas, v.r. - starosta obceSpäť