Obecné zastupiteľstvo


Poslanci obecného zastupiteľstva v Horovciach
1. Branislav Cíbik      NEKA
2. Bieliková Ľudmila KDH
3. Mário Staňo NEKA
4. Jozef Kováčik KDH
5. Mgr. Pavol Mičuda KDH
6. Ing. Jozef  Kojtal SDKÚ-DS  
7. Ing. Ferdinand Kováčik                KDHObecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych

voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.
Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného
obecného zastupiteľstva.