Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky MŠ Horovce 2017Obec Horovce podľa §  4 zákona č. 596/2003 Zb.  o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5
zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/ky  Materskej školy Horovce

Späť