Výzva - Dane z nehnuteľnosti 2018Obec Horovce ako správca dane z nehnuteľnosti podľa zákona č. 317/1992 a č. 582/2004 Z.z.
v znení neskorších predpisov v y z ý v a občanov, ktorým vznikla daňová povinnosť v priebehu
kalendárneho roka 2017, alebo u ktorých došlo k zmene okolností pre vyrubenie dane  pre rok 2018,
aby si na OcÚ podali daňové priznanie do 31.01.2018.
Pod zmenou  okolností pre vyrubenie dane sa rozumie napr. kúpa alebo predaj nehnuteľností – t.j.  
pozemkov, stavieb, bytov,  rodinných domov, zdedenie alebo darovanie nehnuteľností, získanie nehnuteľnosti
dražbou alebo rozhodnutím súdu, prenájom ornej pôdy alebo vypustenie ornej pôdy z nájmu, nový zápis do
LV v katastri, zmenou môže byť aj vydané stavebné povolenie na stavby, nadstavby alebo prístavby, vydané
kolaudačné rozhodnutie, zmena užívania nehnuteľnosti z bývania na podnikateľské účely, zmena výmery pozemku,
zmena zastavanej plochy a nadobudnutie preukazu ZŤP, ktorého majiteľ je vlastníkom RD.

Toto daňové priznanie sa týka tých občanov, ktorí ho nepodali v termíne do 31.12.2017.

                                   Obec  Horovce    
                              Správca dane z nehnuteľnosti


Späť