Zápis detí do MŠ na školský rok 2017/2018Obec Horovce v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR
č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov oznamuje, že žiadosti o prijatie
dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2017/2018 príjma riaditeľka materskej školy.

Termíny odovzdávania prihlášok : 02.05.2017 - 05.05.2017
 
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je k dispozícii u riaditeľky materskej školy
v Horovciach.
 
Vypísanú žiadosť spolu s potvrdením od lekára zákonný zástupca doručí riaditeľke MŠ pre
predprimárne vzdelávanie v uvedenom termíne. Po ukončení evidencie žiadostí riaditeľky
materských škôl v zmysle § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
rozhodnú o prijatí, prípadne o neprijatí dieťaťa do materskej školy.

 
Podmienky prijatia:

 
•     vek dieťaťa od 3 - 6 rokov
•     prednostne sa prijímajuú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou
       dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.


Späť