Zrušenie pobytu

Ak sa chce občan odhlásiť z trvalého pobytu, zašle odhlasovací lístok Ohlasovni pobytu.
 

Ohlasovňa pobytu záznam o trvalom pobyte zruší:

 

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa písm. d) až g), je miestom trvalého pobytu občana obec.
Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli po dobu 15 dní.