Tlačivá

STAVEBNÉ

 
Oznámenie o začatí stavby

 

Žiadosť - ohlásenie drobnej stavby (*.pdf)


Žiadosť o vydanie súhlasu na uzivanie malého zdroja znečistenia ovzdušia (MZZ) (*pdf)

 

 

Žiadosť o určenie súpisného čísla (*.pdf)

 

Žiadosť o pripojenie na VK a čestné vyhlásenie (*.pdf)

Ohlásenie drobnej stavby (*.pdf)

Návrh na kolaudáciu stavby a vydanie rozhodnutia (*.pdf)

 

 

Žiadosť o potvrdenie o určení súpisného a orientačného čísla (*.pdf)

Žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie stavby (*.pdf)

 

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného konania (*.pdf)

 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (*.docx)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (*.pdf)

 

 

Ohlásenie stavebných úprav

 

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby (*.docx)

 

 

OSTATNÉ

 

Žiadosť o zníženie poplatku za KO (*.pdf)

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (*.pdf)

 

Žiadosť o vydanie potvrdenia o TP (*.pdf)

 

Žiadosť o vyjadrenie k studni / žumpe (*.docx)

Žiadosť o vyjadrenie k studni / žumpe (*.pdf)

Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia (*.docx)
Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia (*.pdf)

Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZ