Daňová povinnosť a úľav na KO 2020Obec Horovce vyzýva občanov, ktorým vznikla daňová povinnosť alebo u ktorých došlo
k zmene okolností pre vyrubenie dane k 1.1.2020, aby si na Obecnom úrade podali daňové
priznanie do 31. januára 2020. Taktiež žiadame občanov, ktorí majú úľavu na komunálny
odpad, aby potvrdenie, prípadne  Čestné prehlásenie doniesli na Obecný úrad v Horovciach
do 31. januára 2020Späť