Farské oznamy _06. 06. 2021


Verejné slávenie bohuslužieb je dovolené pri zachovaní platných hygienických
opatrení (viď. aktuálny covid automat). V platnosti naďalej ostáva dišpenz od
povinnosti fyzickej účasti na bohoslužbách.
Prenos sv. omše cez internet bude pokračovať už len v nedeľu o 10.15.
Dnes je prvá nedeľa v mesiaci jún. Pri sv. omšiach bude zbierka pre potreby
farnosti.
Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojný priebeh slávení Božieho
tela (v Pruskom, Dulove, Horovciach) a tiež všetkým, ktorí sa zapojili do
upratovania pastoračného centra i do prípravy a priebehu “Burzy bez peňazí”.
Nech Vám to dobrý Pán Boh štedro odmení.
Odber krvi v Pastoračnom centre Jonatán bude v pondelok 7. 6. 2021 od 7.30.
V pondelok bude sv. omša o 17.30 za účasti detí, ktoré sa pripravujú na prvé sv.
prijímanie. Prosíme, aby deti boli v kostole najneskôr o 17.25.
V piatok bude po sv. omši Eucharistická adorácia, pri ktorej sa budeme modliť
za tých, ktorí príjmu diakonskú a kňazskú vysviacku. Pamätajme vo svojich modlitbách
aj na nové duchovné povolania. Diakonská i kňazská vysviacka bude 12. 6. 2021
v Žiline na Vlčincoch.
Informácie k letným táborom môžete nájsť na farskej stránke.
Pripomíname, že pastoračné centrum je možné si prenajať aj na jednodňové akcie.
Sviatosť manželstva chcú prijať: Róbert Kvasnička z Vršatského Podhradia a Bronislava
Mojtová z Bohuníc.
Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej manželskej prekážke, nech to oznámi
na farskom úrade.
V nasledujúcom týždni má službu pri upratovaní farského kostola skupina č. 8.
Helena Pecuchová. Vďaka za ochotu pomôcť.

 
Sväté omše:
 

 

  Pondelok Utorok  Streda 
 Štvrtok 
 Piatok 
 Sobota 
 Nedeľa 
Pruské

17,30

6,30

17,30

6,30

17,30

15,00 s

17,45

7,20

10,15

Horovce -
17,30
-
-
- -
9,15
Dulov - - - 17,30 - - 8,00
Vršatec - - - - - - -
Krivoklát 16,00 - - - - - -
Bobunice - - 16,00 - - - -

 

 

Späť