Postup obce

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných
podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

Sprístupnenie informácií na žiadosť:

    do 10 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.
   
    najviac však o 10 dní. Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne, v oznámení sa
    uvedú dôvody, ktoré viedli
k predĺženiu lehoty.