Správne poplatky info.

Za sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
sa v súlade s vyhláškou MF SR č.481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie
informácií  určuje úhrada materiálnych nákladov pre žiadateľa nasledovne:


1) Technické nosiče dát


2) Vyhotovenie kópií požadovaných informácií  (na papier)


3) Obstaranie obálok


4) Odoslanie informácií


5) Ďalšie špecifické materiály