Oznámenie o vyhlásení VK - riaditeľa/riaditeľky ZŠ

Obec Horovce v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č.596/2003 Z.z.“) a § 5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie miesta
riaditeľa/riaditeľky Základnej školy, Horovce 79.

Späť