Pozvánka na zasadnutie OZ 24. 02. 2021


Starosta obce Horovce v súlade  s § 12, ods. 1 zákona číslo  369/1990 Zb., v znení

neskorších  predpisov zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horovciach
na deň 24. 02.  2021 (t.j. streda) o 18.00 hod. do zasadačky  Obecného úradu v Horovciach.


Program:


1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa
 
3. Kontrola plnenia z predchádzajúceho zastupiteľstva


4. Informácia starostu obce o dianí v obci

5. Rozprava k žiadosti o vyjadrenie k PD pre územné konanie „Rekreačná zóna
    – chaty pri jazere Sihoť“ (prístupová komunikácia na miestne komunikáciu)

 
6. Rozprava k žiadosti o vyjadrenie k PD pre územné konaní „Rekreačná zóna
     – chaty pri jazere Sihoť“ ( výstavba rekreačných chát)

7. Rôzne – cesta pri/za školou smer Váh
    -    hasičská zbrojnica
    -    dom smútku
    -    hlavná brána a malé bránky pri kostole
    -    kanalizácia (problematika)
 
8. Odpadové hospodárstvo – výpovede
 
9. Diskusia
 
10. Návrh uznesenia
 
11. Záver
 
 

V Horovciach, 20. 02. 2021

                                                                                   Milan Velas, v.r. - starosta obceSpäť