Pozvánka na zasadnutie OZ 30.06.2020


Starosta obce Horovce v súlade  s § 12, ods. 1 zákona číslo  369/1990 Zb.,  

v znení neskorších  predpisov zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horovciach

na deň 30. 06.  2020 (t.j. utorok) o 18.30 hod. do zasadačky  Obecného úradu v Horovciach.


Program:


1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa
 
3. Kontrola plnenia z predchádzajúceho zastupiteľstva

4. Informácia starostu obce o dianí v obci

5. Žiadosť o finančnú podporu pre Samuela Figura, na cestovné náklady
    (Účasť na MS workoutistov v Rusku)
 
6. Návrh na PHSR na roky 2021 - 2027

7. Rôzne (prenájom MFI a telocvične, cintorín)

8. Diskusia
 
9. Záver
  

V Horovciach, 26. 06.  2020

                                                                                   Milan Velas, v.r. - starosta obceSpäť