Prerušenie dodávky elektriky - 09. 08. 2021

 

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že
v termíne od: 09.08.2021 07:30 do: 09.08.2021 21:00 bude vo Vašej obci prerušená
distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy
prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. .

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci 
uvedené v prílohe tohto listu.

V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení, odberateľom nevzniká nárok na náhradu
škody, ktorá bola spôsobená prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných
prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

 

Späť