Príjmeme učiteľa / učiteľku pre MŠObec Horovce, ako zriaďovateľ Materskej školy v Horovciach, príjme do zamestnania
učiteľa, učiteľku od 01.09.2020 na Úväzok: 100%, plat v závislosti od dosiahnutého
vzdelania a praxe.        
                                                                                                           
Požadované kvalifikačné predpoklady:
úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 1/2020 o kvalifikačných
predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť,
ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi,
- profesijný životopis a motivačný list,
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
   o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr  do 15.07.2020 na adresu:
Obecný úrad Horovce 94, 020 62 Horovce alebo na email: ocuhorovce@stonline.sk

Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na pracovný pohovor.


Späť