Komisie pri OÚ

1. Komisie zriaďuje ako svoje stále, alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné
    orgány obecné zastupiteľstvo.
2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva, obyvateľov obce a
    ďalších osôb  zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.
3. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie a členov komisií a vymedzuje im
    úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.
4. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
5. Predseda komisie: riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi
    ich priebeh, pripravuje program schôdze, zostavuje plán činnosti, organizuje spoluprácu
    komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva, zastupuje komisiu navonok.
6. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším
    otázkam života obce a k dôležitým – pre obec – investičným zámerom,
b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú
    ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie
    s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú
    na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie
    a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.
7. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za polroka. Komisie zvoláva
    a vedie predseda komisie.