Úradná tabuľa

UT_H_Oznámenie o stratigickom dokumente_03_06_20
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie TSK na roky 2021-2027

Obstarávateľ, Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o ŽP predložil oddeleniu ochrany prírody
a vybraných zložiek životného prostredia oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných
kanalizácií pre územie TSK na roky 2021-2027. Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné
náklady zhotovovať kópie po dobu 15 dní odo dňa zverejnenia na Obecnom úrade Horovciach počas úradných hodín.

UT_H_Oznámenie o stratigickom dokumente_03_06_20

Zverejnené od: 03.07.2020 do 20.07.2020
zobraziť viac...