UT_H_Oznámenie o predložení zámeru-Bioplyn_18_11_19

UT_H_Oznámenie o predložení zámeru-Bioplyn_18_11_19 
 
 
 
Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie podáva oznámenie  Odovzdanie Zámeru činnosti
„Komplex bioplynových staníc Horovce – zmena množstva a druhov používaných surovín a zhodnocovaných odpadov“.
Zámer činnosti Bioplynových staníc Horovce je zverejnený na informačnej tabuli a na webovej stránke obce Horovce.
Verejnosti je Zámer činnosti Bioplynových staníc Horovce dostupný k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Horovciach,
ktorú môže verejnosť pripomienkovať. Svoje pripomienky verejnosť môže doručiť na OÚ Púchov, odbor starostlivosti
o životné prostredie alebo na OcÚ Horovce do 6.12.2019.
Späť