Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanouŠtátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p)
zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje
postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Späť