Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2012 Obce Horovce

VZN 02/2012

o miestnych daniach a miestnom poplatku  za  komunálne odpady
a drobné stavebné odpady + dodatky na rok 2015


Účinnosť: 01.01.2015Späť