Vyhlásenie VK - riaditeľa/riaditeľky ZŠ Dulov

Obec Dulov v zmysle § 4 ods. zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v škostve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a v súlades § 5 ods. zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie pracovného miesta RIADITEĽ/KA Základnej školy  Dulov.

 

Späť