Zápis detí do MŠ na školský rok 2019/2020MŠ a Obec Horovce v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o
materskej škole v znení neskorších predpisov oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy
pre školský rok 2019/2020 prijíma riaditeľka materskej školy.

Termíny odovzdávania prihlášok:  29. 04. 2019 – 30. 04. 2019

Žiadosť o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie je k dispozícii u riaditeľky materskej  školy v Horovciach.
Vypísanú žiadosť spolu s potvrdením od lekára zákonný zástupca doručí riaditeľke MŠ pre predprimárne vzdelávanie
v uvedenom termíne. 
Po ukončení evidencie žiadostí riaditeľky materských škôl v zmysle § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnú o prijatí,
prípadne o neprijatí dieťaťa do materskej školy.

Podmienky prijatia:
• vek dieťaťa od 3 – 6 rokov,
• prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s
   dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.Späť