Zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021- AktualizovanéMŠ a Obec Horovce oznamuje rodičom, že žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy pre rok 2020/2021
je zverejnená na obecnej stráne www.horovce.sk, kde si ju môžete stiahnúť k vyplneniu údajov alebo si žiadosť
môžete prevziať na Obecnom úrade v Horovciach.

Termíny odovzdania prihlášok: 8.6.2020 – 9.6.2020

 

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa zatiaľ nebude vyžadovať.


 

 

 

 


MŠ a Obec Horovce v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o
materskej škole v znení neskorších predpisov oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy
pre školský rok 2020/2021 prijíma riaditeľka materskej školy.

Termíny odovzdávania prihlášok:  08. 06. 2020 – 09. 06. 2020

Žiadosť o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie je k dispozícii v mesiaci Apríl u riaditeľky materskej  školy  Horovce.
Vypísanú žiadosť spolu s potvrdením od lekára zákonný zástupca doručí riaditeľke MŠ pre predprimárne vzdelávanie
v uvedenom termíne. 
Po ukončení evidencie žiadostí riaditeľky materských škôl v zmysle § 5 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodnú o prijatí,
prípadne o neprijatí dieťaťa do materskej školy.

Podmienky prijatia:
• vek dieťaťa od 3 – 6 rokov,
• prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s
   dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.Späť