Oznamy

Valné zhromaždenie OU Horovce pozem. spol. 2016

 

Srdečne Vás pozývame na Valné zhromaždenie OU Horovce pozem. spol.,
ktoré sa uskutoční v nedeľu 04. septembra 2016 o 14.00 hod. v KD Horovce.
Pozvánku si prineste zo sebou! Vaša účasť je bezpodmienečne nutná aj preto,
že sa budú konať voľby do výboru a dozornej rady. Ak sa z vážnych dôvodov
nemôžete zúčastniť, využite prosím splnomocnenie, ktoré sa nachádza v dolnej
časti tejto pozvánky. Splnomocnenie nemusí byť úradne overené.

Program:

1. Prezentácia od 13.00 - 14.00 hod., v prípade zastupovania predložia zastupujúci
    splnomocnenie

2. Otvorenie

3. Voľba komisií - mandátovej, návrhovej, volebnej, voľba zapisovateľky a overovateľov
    písomnosti

4. Správa predsedu UO Horovce PS o činnosti UO za rok 2015, čerpanie finančných
    prostriedkov z fondou EÚ

5. Správa mandátovej komisie

6. Schvaľovanie dodatku k Zmluve o založení v súvislosti s rozhodnutím Kr. súdu LV 1204

7. Voľby do výboru a dozornej rady

8. Správa o hospodárení UO, schvaľovanie účtovnej uzávierky za rok 2015 a spôsobu rozdelenia
    výsledku hospodárenia za r. 2015

9. Stanovisko dozornej rady k činnosti výboru UO Horovce PS a k hospodáreniu za rok 2015

10. Plán práce na rok 2016

11. Diskusia

12. Vyhlásenie výsledku volieb, návrh na uznesenie VZ a schválenie uznesenia a účtovnej uzávierky

13. Občerstvenie

14. Záver


S pozdravom
Výbor UO Horovce pozem. spol.

Zároveň Vás žiadame o návrh kandidátov do výboru a dozornej rady predsedovi spoločenstva do 25.08.2016

Prípadné ďaľšie informácie na tel. č. 0904 /  008 035, alebo 0915 / 783 390 - Ladislav Cíbik - predseda,
alebo na http://horovce.sk/zdruzenia-kluby-oddiely/urbarska-obec/

SPLNOMOCNENIE