Dnes » 18 / 8
Zajtra » 21 / 8
Pozajtra » 23 / 8
štvrtok 13. júna 2024 - Meniny má Anton

Zákon o informáciach

Zásady poskytovania informácií v zmysle zákona 211/2000 z.z.

Starosta obce v súlade so zákonom č.211/2000 Z.z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

v y d á v a

Smernicu starostu obce č.1/2015

Zásady poskytovania informácií podľa zákona č.211 /2000 Z.z.


Článok 1


Úvodné ustanovenia

1. Obec Horovce (ďalej len „obec“) je povinné podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
umožniť každému prístup k informáciám, ktoré má k dispozícií a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo
záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

2. Tieto zásady upravujú podmienky, postup a rozsah poskytovania informácií obcou .


Článok 2


Povinné osoby

1. Osoby, ktoré sú povinné sprístupňovať informácie sú vymedzené v § 2 zákona.

2. V podmienkach obce informácie sprístupňujú tieto organizačné zložky obce:

a) obecný úrad,

b) obecné zastupiteľstvo prostredníctvom svojho výkonného orgánu a to obecného úradu,

c) kancelária starostu obce,

d) Spoločný stavebný úrad,

e) hlavný kontrolór obce.


Článok 3


Povinné zverejňovanie informácií

1.Obec je povinná zverejniť tieto informácie:

a) spôsob zriadenia obce, jeho právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,

b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet,
sťažnosť alebo iné podanie,

c) miesto, lehotu a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia, vrátane výslovného
uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,

d) postup, ktorý musí obec dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt,
ktoré je nutné dodržať,

e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých obec koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú
práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci,

f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

2. Obecné zastupiteľstvo prostredníctvom obecného úradu zverejňuje nasledovné informácie:

a) termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva a návrh programu rokovania,

b) zápisnice z verejných zasadnutí obecného zastupiteľstva,

c) uznesenia obecného zastupiteľstva,

d) texty návrhov všeobecne záväzných nariadení v súlade s § 6 ods.3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov,

e) texty platných všeobecne záväzných nariadení do troch dní po ich schválení na obecnom zastupiteľstve,

f) údaje o dochádzke poslancov obecného zastupiteľstva na rokovania do troch dní po skončení každého zasadnutia,

g) výpisy o hlasovaní poslancov obecného zastupiteľstva po každom zasadnutí obecného zastupiteľstva okrem tajného hlasovania
a hlasovania na neverejnom zasadnutí.

3. Informácie uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku sa zverejňujú predovšetkým spôsobom umožňujúcim hromadný prístup – internetová
adresa obce.

4. Informácie uvedené v ods. 1 tohto článku sa zverejňujú aj:

a) v sídle obce Horovce na úradnej tabuli,

5. Povinné zverejnenie informácií podľa ods. 1 a 2 tohto článku zabezpečuje:

a) na úradnej tabuli - referent OcÚ,

b) na internetovej adrese obce: - starosta obce


Článok 4


Poskytovanie informácií na žiadosť

1. Písomná žiadosť sa prijíma na OcÚ – podateľňa (ďalej len „podateľňa“).

2. Pri žiadosti prijatej faxom alebo elektronickou poštou je povinný ten, kto ju prijal, postúpiť ju na zaevidovanie podateľni.
Podateľňa zabezpečí ďalší postup pri vybavovaní žiadosti v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto zásad.

3. Žiadosť podanú ústne je povinný ten, kto ju prijal spísať na formulári o prijatí ústnej žiadosti podľa prílohy č. 1 týchto zásad
a zaevidovať ju na podateľni.

4. V prípade, že žiadosť nemá predpísané náležitosti podľa zákona, OcÚ ktorý žiadosť vybavuje vyzve žiadateľa, aby neúplnú
žiadosť doplnil. Vo výzve na doplnenie žiadosti určí lehotu minimálne sedem dní a poučí žiadateľa, ako má žiadosť doplniť.
Po uplynutí lehoty vec odloží bez vydania rozhodnutia.

5. Ak organizačná zložka obce, ktorá žiadosť vybavuje, nemá požadované informácie k dispozícií a ak má vedomosť o tom,
kde možno informáciu získať, žiadosť do piatich dní postúpi a postúpenie žiadosti bezodkladne oznámi žiadateľovi.

6. Žiadosť je potrebné vybaviť najneskôr do desiatich dní od jej podania. Predĺžiť lehotu o najviac 10 dní zo závažných
dôvodov môže vedúci príslušnej organizačnej zložky obce. Predĺženie lehoty je povinný ten, kto žiadosť vybavuje
bezodkladne, najneskôr pred uplynutím desaťdňovej lehoty oznámiť žiadateľovi s uvedením dôvodov, ktoré viedli k 
predĺženiu lehoty.


Článok 5


Sprístupňovanie informácií

1. Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním
informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou,
elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne ten, kto žiadosť vybavuje
so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

2. Informácie sa sprístupňujú v stave, v akom sa nachádzajú v čase ich vyžiadania, bez ďalšieho osobitného spracovania, vytvárania
nových informácií a prenášania na iný nosič.

3. Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, vecne príslušná organizačná zložka obce najneskôr
do 5 dní od prijatia žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámi údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie
zverejnenej informácie. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, vecne príslušná organizačná zložka obce mu
ich sprístupní.

4. Informácie sprístupní vecne príslušná organizačná zložka obce, ktorej bola žiadosť postúpená na vybavenie z podateľne.
V prípade, ak je na vybavenie žiadosti príslušných niekoľko organizačných zložiek obce, po získaní čiastkových odpovedí
požadované informácie sprístupní útvar marketingu.

5. Informácie sa sprístupňujú

a) bezplatne – ak úhrada materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, s obstaraním technických nosičov dát a 
s odoslaním informácie žiadateľovi nepresiahne čiastku 2,- €,

b) za úhradu a to v plnej výške materiálnych nákladov – ak úhrada materiálových nákladov spojených so zhotovením kópií,
s obstaraním technických nosičov dát a s odoslaním informácie žiadateľovi presiahne čiastku 2,-€.

6. Výška materiálnych nákladov sa vypočíta podľa prílohy č.2 - Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií , ktorá
sa mení v závislosti od vývoja cien materiálnych nákladov.

7. Kontrolu zaplatených úhrad nákladov za sprístupnenie informácie vykonáva útvar ekonomický.


Článok 6


Vydanie rozhodnutia

1. V prípade poskytnutia informácie v rozsahu, spôsobom a v lehote ako ukladá zákon, urobí ten, kto poskytol informáciu rozhodnutie
zápisom v spise.

2. V prípade nevyhovenia žiadosti hoci len sčasti, vydá Obecný úrad v Horovciach písomné rozhodnutie podľa prílohy č. 3
týchto zásad v zákonom stanovenej lehote, ktoré pripraví príslušná organizačná zložka.

3. Odvolanie proti rozhodnutiu podľa ods. 2 tohto článku sa prijíma na podateľni, ktorá ho postúpi po zaevidovaní tomu, kto žiadosť
vybavoval.

4. Organizačná zložka obce, ktorá žiadosť vybavovala, pripraví návrh rozhodnutia starostu obce na zrušenie alebo potvrdenie
rozhodnutia obecného úradu, ktorý predloží starostovi obce spolu so spisom (žiadosť, rozhodnutie a odvolanie spolu so svojím
stanoviskom k odvolaniu, prípadne i ďalší písomný materiál).

5. O odvolaní rozhoduje starosta obce.


Článok 7

Evidencia žiadostí

1. Evidenciu všetkých prijatých žiadostí o sprístupnenie informácií vedie podateľňa tak, aby poskytovala údaje potrebné na
kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách.

2. Evidencia obsahuje:

a) dátum podania žiadosti,

b) obsah žiadosti, formu podania a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,

c) výsledok, formu a dátum vybavenia žiadosti (poskytnutie informácie, v akej forme, rozhodnutie o neposkytnutí, neposkytnutie
bez vydania rozhodnutia, odloženie veci, postúpenie inému orgánu a pod.),

d) podanie opravného prostriedku (dátum podania a výsledok vybavenia).

3. Spis sa po vybavení ukladá na podateľni. Spis musí obsahovať všetky písomnosti týkajúce sa vybavovania žiadosti. Všetky
písomnosti musia byť označené číslom centrálnej evidencie v súlade s platným Registratúrnym poriadkom obce Horovce.


Článok 8

Záverečné ustanovenia

1. Ak nie je v zákone ustanovené inak, použijú sa na konanie podľa zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.
(zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

2. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2015.